Κατηγορίες βραβείων

Τα βραβεία διακρίνονται σε δώδεκα (12) τίτλους:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών

Αναγνωρίζεται η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνάρτηση των αμοιβών με ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.

 1. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών

Αξιολογούνται τα συστήματα κινήτρων και παροχών σε μία εποχή που οι μειωμένες οικονομικές δυνατότητες αποτελούν πρόκληση για τις εργασιακές σχέσεις, την  εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη ευημερία.

 1. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας

Αναγνωρίζεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η εσωτερική ανάπτυξη εργασιακών ρόλων εντός επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν συνοδεύονται από ετήσια σχετική μείωση θέσεων.

 1. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας

Αξιολογείται το εργασιακό περιβάλλον όπου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται συστήματα που συνολικά και στοχευμένα διασφαλίζουν την υγεία και ελαχιστοποιούν τους επαγγελματικούς κινδύνους.

 1. Βραβείο Ψηφιακής Διοίκησης

Αναδεικνύεται η πρακτική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών στην παραγωγικότητα, στην υλοποίηση έργων, στις δομές επικοινωνίας και στη διοίκηση λειτουργιών.

 1. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιβραβεύονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και μη προγραμμάτων εντός και εκτός επαγγελματικού περιγράμματος με στόχο την προσωπική  ενδυνάμωση και την ανάπτυξη επαγγελματικών και ήπιων δεξιοτήτων.

 1. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων

Αναγνωρίζεται ο εταιρικός πολιτισμός που προάγει την επικοινωνία, τη συναδελφικότητα και τον σεβασμό μεταξύ συνεργατών μέσω της ύπαρξης ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, που στηρίζει τη συλλογικότητα και την αρμονική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 1. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας

Αναγνωρίζεται η ενσωμάτωση εργαζομένων διαφορετικής κουλτούρας με πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές εντός της επιχείρησης.

 1. Βραβείο Ελληνικής Ταυτότητας

Αξιολογείται  η προσαρμογή της κουλτούρας του οργανισμού στις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κοινωνίας.

 1. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας

Αναγνωρίζεται η ύπαρξη επιτυχημένων πρακτικών που ενσωματώνουν καινοτομία και ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς των επιχειρησιακών λειτουργιών.

 1. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας

Επιβραβεύονται οι εταιρίες που υιοθετούν προγράμματα κοινωνικής προσφοράς με τη σύμπραξη των εργαζομένων τους, δημιουργώντας εστίες υποστήριξης και αλληλεγγύης.

 1. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών

Αξιολογείται η αποτελεσματική δράση σε απάντηση ανάγκης ή ευκαιρίας αλλαγής η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην επιχειρησιακή μετάβαση.

Επιπλέον θα απονεμηθούν έξι (6) τιμητικές διακρίσεις, εκ των οποίων μία (1) σε πρόσωπο και πέντε (5) σε οργανισμούς:

 1. Skywalker HR Community 2018

Τιμάται πρόσωπο που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

 1. HeRa HRM Yπηρεσία 2018

Διακρίνεται οργανισμός που προσέφερε καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της  διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

 1. HeRa HRM Εκπαίδευση 2018

Αφορά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συμβολή του στην προαγωγή γνώσης και στην τεκμηρίωση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

 1. HeRa HRM Εργαλείο 2018

Απονέμεται σε εταιρία/δημιουργό αποτελεσματικών ή/και καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν την ποιοτική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

 1. HeRa HRM Κοινωνικό Έργο 2018

Αναδεικνύεται η κοινωνική προσφορά οργανισμού στην υποστήριξη ατόμων ή ομάδων για την αποκατάσταση των κοινωνικοοικονομικών τους λειτουργιών.

 1. HeRa HRM Διάσωση Θέσεων Εργασίας 2018

Αναγνωρίζεται η διάσωση θέσεων εργασίας με την ανάληψη ευθύνης ή/και επιχειρηματικών ενοτήτων που κινδυνεύουν.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280