Κατηγορίες βραβείων

 

Τα βραβεία διακρίνονται σε δεκατρείς (13) τίτλους:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών
  Αναγνωρίζεται η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνάρτηση των αμοιβών με ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.
 2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών
  Αξιολογούνται τα συστήματα κινήτρων και παροχών σε μια εποχή όπου οι μειωμένες οικονομικές δυνατότητες αποτελούν πρόκληση για τις εργασιακές σχέσεις, την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη ευημερία.
 3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας
  Αναγνωρίζεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η εσωτερική ανάπτυξη εργασιακών ρόλων εντός επιχειρήσεων και οργανισμών, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από ετήσια σχετική μείωση θέσεων.
 4. Βραβείο Ευζωίας Εργαζομένων
  Αξιολογείται το εργασιακό περιβάλλον όπου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται συστήματα που, συνολικά και στοχευμένα, μεριμνούν για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.
 5. Βραβείο Ψηφιακής Διοίκησης
  Αναδεικνύεται η πρακτική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών στην παραγωγικότητα, στην υλοποίηση έργων, στις δομές επικοινωνίας και στη διοίκηση λειτουργιών.
 6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
  Επιβραβεύονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και μη προγραμμάτων εντός και εκτός επαγγελματικού περιγράμματος με στόχο την προσωπική ενδυνάμωση και την ανάπτυξη επαγγελματικών και ήπιων δεξιοτήτων.
 7. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων
  Αναγνωρίζεται ο εταιρικός πολιτισμός που προάγει την επικοινωνία, τη συναδελφικότητα και τον σεβασμό μεταξύ συνεργατών μέσω της ύπαρξης ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος που στηρίζει τη συλλογικότητα και την αρμονική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών.
 8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας
  Αναγνωρίζεται η ενσωμάτωση εργαζομένων διαφορετικής κουλτούρας με πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές εντός της επιχείρησης.
 9. Βραβείο Ελληνικής Ταυτότητας
  Αξιολογείται η προσαρμογή της κουλτούρας του οργανισμού στις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κοινωνίας.
 10. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών και Καινοτομίας
  Αναγνωρίζεται η ύπαρξη επιτυχημένων πρακτικών καινοτομίας ή/και διαχείρισης αλλαγών που υποστηρίζουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα επιδρώντας καθοριστικά στην επιχειρησιακή μετάβαση.
 11. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας
  Επιβραβεύονται οι εταιρίες που υιοθετούν προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
 12. Βραβείο Κοινωνικής Δράσης
  Επιβραβεύονται οι εταιρίες που υιοθετούν προγράμματα κοινωνικής προσφοράς με τη σύμπραξη των εργαζομένων τους, δημιουργώντας εστίες υποστήριξης και αλληλεγγύης.
 13. Βραβείο Συμπερίληψης και Ισότητας
  Αξιολογείται η αποδεδειγμένη δράση στο κομμάτι της συμπερίληψης, της διαφορετικότητας και της εξάλειψης ανισοτήτων, η οποία επιδρά καθοριστικά στην επιχειρησιακή επιτυχία.

  
Τιμητικές διακρίσεις

Επιπλέον, θα απονεμηθούν έξι (6) τιμητικές διακρίσεις, εκ των οποίων μία (1) σε πρόσωπο και πέντε (5) σε οργανισμούς:

 1. Skywalker” HR Community 2023
  Τιμάται πρόσωπο που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.
 2. HRM Υπηρεσία 2023
  Διακρίνεται οργανισμός που προσέφερε καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 3. HRM Εκπαίδευση 2023
  Αφορά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συμβολή του στην προαγωγή της γνώσης και την τεκμηρίωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.
 4. HRM Εργαλείο 2023
  Απονέμεται σε εταιρία/δημιουργό αποτελεσματικών ή/και καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν την ποιοτική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 5. Κοινωνική Ευαισθησία 2023
  Αναδεικνύεται η κοινωνική προσφορά οργανισμού στην υποστήριξη ατόμων ή ομάδων για την αποκατάσταση των κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών τους.
 6. Συμπερίληψη 2023
  Αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη συνεισφορά και δράση για τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280