Όροι συμμετοχής στα βραβεία

  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Κάθε εταιρία ή οργανισμός έχει δικαίωμα υποψηφιότητας μέχρι και σε δύο (2) κατηγορίες.

Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι χορηγοί, οι υποστηρικτές, οι χορηγοί επικοινωνίας, οι χορηγοί αιγίδας και ο διοργανωτής του HR Community Conference & Awards 2024, καθώς και εταιρίες που σχετίζονται με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και συγγενείς προς αυτές εταιρίες.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οι οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την εργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή του διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρίας.

Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους. Θα ανακοινωθούν μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των εταιριών που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως επικρατέστερα (shortlist) καθώς και τα ονόματα των νικητών σε κάθε κατηγορία.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των HR Community Awards του skywalker.gr ­– Εργασία στην Ελλάδα.

Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως του skywalker.gr ­– Εργασία στην Ελλάδα και των μελών των επιτροπών για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα και η εκάστοτε οργανωτική επιτροπή των βραβείων HR Community Awards διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση ή ο συμμετέχων οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της/του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Προνόμια υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα για βράβευση δίνει το δικαίωμα για δύο (2) συμμετοχές στο συνέδριο HR Community Conference & Awards 2024, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής των Βραβείων HR Community 2024. Σε περίπτωση ακύρωσης της υποψηφιότητας για βράβευση, αυτόματα χάνεται το δικαίωμα των δύο συμμετοχών.

Διαδικασία αξιολόγησης

Τα βραβεία θα προκύψουν κατόπιν αξιολόγησης από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, δικηγόρους, κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας (βλ. παρακάτω).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγεί στην απονομή χρυσών, αργυρών και χάλκινων βραβείων σε αυτούς οι οποίοι προκρίνονται με βάση την αξιολόγηση, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο αυτοί εκπληρώνουν τα κριτήρια της κατηγορίας για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

Η κριτική επιτροπή και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία.

Οι διοργανωτές, επίσης, επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η αλληλογραφία με τους αξιολογητές σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Οι αξιολογητές θα αποφανθούν κατά πόσο οι υποψήφιοι οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια βράβευσης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα
  • Σύντομη περιγραφή της πρακτικής HRM, μέχρι 500 λέξεις (ενδέχεται να δημοσιευτεί)
  • Περιγραφή των στόχων για τους οποίους σχεδιάστηκε η πρακτική ή η δράση, έως 1.000 λέξεις (ενδέχεται να δημοσιευτεί)

Οι πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο της υποψηφιότητας.

Το συνοδευτικό υλικό μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη μιας υποψηφιότητας. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία οφείλουν να είναι, πέρα από συναφή με τη συμμετοχή, περιεκτικά και σαφή.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από τους αξιολογητές.

Όλο το υποστηρικτικό υλικό πρέπει να στέλνεται στην κυρία Αλεξία Κάρκαλου στο e-mail: akarkalou@skywalker.gr.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να λαμβάνεται η άδειά τους και να μην παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Δεν επιτρέπεται η παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Βίντεο

Σε περίπτωση που υποβληθεί βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού, θα πρέπει να γνωστοποιείται το σχετικό URL (π.χ. μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) καθώς και ο κωδικός πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες

Εάν στο συνοδευτικό υλικό υπάρχει παραπομπή σε κάποιον ιστότοπο, απαιτείται η γνωστοποίηση του σχετικού URL μέσω του οποίου οι αξιολογητές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις σχετικές με τη συμμετοχή πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές συστήνεται να είναι συνοπτικές ώστε η αξιολόγησή τους να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες για τα HR Community Conference & Awards 2024 θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 26 Απριλίου στις 15:00.

Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν κατά την απονομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2024 στις 18:00 στους τόπους διεξαγωγής του συνεδρίου: στην Αθήνα στο Anassa City Events, και στη Θεσσαλονίκη στο Imperial Port Convention Club.

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής και υλικό τεκμηρίωσης υποβάλλονται στη γλώσσα προέλευσης του οργανισμού και στην αγγλική γλώσσα. Από την υποχρέωση δίγλωσσης υποβολής εξαιρούνται οι οργανισμοί ελληνικής προέλευσης, εκτός αν προκύψει λόγος αμφισβήτησης της βράβευσής τους από οργανισμό της αλλοδαπής.

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές θα δημοσιοποιούνται.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από αξιολογητές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή και διαχειρίζονται τις παρεχόμενες πληροφορίες, κατά τη διερεύνησή τους, σύμφωνα με την κρίση τους. Για τον λόγο αυτόν, οι δηλώσεις συμμετοχής δεν πρέπει να περιέχουν υλικό το οποίο δεν είναι προς δημοσιοποίηση. Όλοι οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα HR Community Conference & Awards 2024, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές σε αυτούς (συμμετέχοντες και βραβευμένους).

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής

Η δήλωση υποψηφιότητας για τα βραβεία αποτελεί αποδοχή των σχετικών όρων και κανόνων και δέσμευση στις διατάξεις του παρόντος, όπως επίσης αποδοχή ότι κάθε διαφορά θα επιλυθεί στο πλαίσιο αυτού.

Βραβεύσεις

Οι αποφάσεις των αξιολογητών είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Συμπληρωματική επικοινωνία μπορεί να γίνει μόνο εμπρόθεσμα και πάντα μέσω του διοργανωτή. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν από την τελετή βράβευσης.

Κόστος

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και το κόστος συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα.

Κάθε εταιρία ή οργανισμός έχει δικαίωμα υποψηφιότητας μέχρι και σε δύο (2) κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία μετράει ως ξεχωριστή υποψηφιότητα, με κόστος ανά κατηγορία/υποψηφιότητα 1.000 ευρώ + ΦΠΑ.

Είναι απαραίτητο κατά την πληρωμή να αναφέρεται η κατηγορία βραβείου για την οποία έχει υποβληθεί υποψηφιότητα.

Η απόδειξη πληρωμής αποστέλλεται στο e-mail: logistirio@skywalker.gr με αναφορά της επωνυμίας της εταιρίας και της κατηγορίας του βραβείου για την οποία έχει υποβληθεί υποψηφιότητα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πληρωμή του κόστους συμμετοχής στα βραβεία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Γιαννουλίδου στο τηλ. 210 9730280 ή στο e-mail igiannoulidou@skywalker.gr.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας hrcommunity.gr.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σε σχέση με τα βραβεία HR Community Awards 2024 μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Αλεξία Κάρκαλου στο τηλέφωνο 210 9730280 ή στο e-mail: akarkalou@skywalker.gr

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280