Κριτήρια αξιολόγησης βραβείων

Η κριτική επιτροπή των βραβείων θα αποφανθεί κατά πόσο οι υποψήφιες εταιρίες πληρούν τα κριτήρια βράβευσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Οι εταιρίες θα πρέπει να προσκομίσουν περιγραφικά και στατιστικά στοιχεία που θα υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους. Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποτύπωση πρακτικών, μεθόδων, στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και στατιστικών στοιχείων που θα αποδεικνύουν την περιγραφή της κατηγορίας του Βραβείου.

Ενδεικτικά πρέπει να περιγράψουν και να τεκμηριώσουν τα εξής:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών.
  •    Σταθερότητα απόδοσης αμοιβών.
  •    Συνέπεια απόδοσης αμοιβών.
  •    Κλίμακες αμοιβών.
  •    Δικαιοσύνη αμοιβών.
  •    Ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης.
  •    Αξιακό πλαίσιο. 
  •    Αποτελεσματικότητα.
 2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών.
  •    Συστήματα κινητοποίησης και παροχών που λειτουργούν ως εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα, προάγοντας την αποτελεσματικότητα και τη δέσμευση των εργαζομένων. 
  •    Ενισχυτικά προγράμματα εργοδοτικών υποχρεώσεων.
  •    Προγράμματα εκπαίδευσης και φροντίδας εξαρτημένων μελών. 
  •    Προγράμματα relocation.
  •    Ελαστική διαμόρφωση ωραρίου.
  •    Προγράμματα προαιρετικής συμμετοχής.
  •    Άλλα  προγράμματα διευκόλυνσης εργαζομένων.
 3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας.
  •    Αύξηση αριθμού των εργαζομένων το τελευταίο έτος. 
  •    Διαμόρφωση και επανασχεδιασμός εργασιακών ρόλων. 
  •    Σύνδεση με το στρατηγικό σχεδιασμό.
  •    Αξιακός προσδιορισμός της ανάπτυξης αυτής.
 4. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας.
  •    Ενισχυτικοί μηχανισμοί υγιεινής και ασφάλειας.
  •    Πρόληψη εργασιακού άγχους και εργασιακού εκφοβισμού.
  •    Μέριμνα για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  •    Μείωση κρίσιμων συμβάντων εντός της επιχείρησης.
  •    Αξιολόγηση εργασιακού περιβάλλοντος και συνθηκών.
 5. Βραβείο Ψηφιακής Μετάβασης.
  •    Βελτίωση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας με αξιοποίηση της τεχνολογίας.
  •    Ψηφιακά συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
  •    Χρήση ψηφιακών μέσων δικτύωσης.
  •    Υποστήριξη διαδικασιών με τεχνολογικές εφαρμογές.
  •    Ψηφιακή διαχείριση έργων και λειτουργιών.
 6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.
  •    Οριζόντια προγράμματα ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων.
  •    Επικαιροποίηση και αναβάθμιση της βασικής τεχνογνωσίας.
  •    Ενδοεπιχειρησιακά ή ανοιχτά προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης.
  •    Ψυχαγωγικά και βιωματικά προγράμματα.
  •    Αξιολόγηση και σύνδεση της συνεισφοράς των προγραμμάτων στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα.
 7. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων.
  •    Εργασιακή κουλτούρα συναδελφικότητας και αλληλοσεβασμού.
  •    Εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
  •    Προγράμματα ενδυνάμωσης των ανθρώπινων σχέσεων.
  •    Εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την αρμονική συνεργασία και προάγουν την ανθρώπινη επικοινωνία.
 8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας.
  •    Εταιρική κουλτούρα που να αναγνωρίζει το δικαίωμα στη διαφορετικότητα.
  •    Συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης της διαπολιτισμικότητας εντός της επιχείρησης.
  •    Διαπολιτισμική προσαρμογή όλων των εταιρικών προγραμμάτων.
  •    Ποσοτική αποτύπωση συνύπαρξης διαφορετικών «πολιτισμών» εντός της επιχείρησης.
 9. Βραβείο Διασυνοριακής Διαχείρισης.
  •    Επιτυχής διασυνοριακή εφαρμογή στρατηγικής που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα.
  •    Ενιαίο σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων σε διεθνές περιβάλλον, με κέντρο την Ελλάδα.
  •    Λειτουργίες υπέρ της επιχειρησιακής εξωστρέφειας.
  •    Διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας έργων, ατόμων και ομάδων.
 10. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας. 
  •    Ύπαρξη μηχανισμού ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης.
  •    Συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργικότητα.
  •    Πρακτικές που προάγουν την καινοτομία.
  •    Εταιρική κουλτούρα που επιτρέπει την πρωτοβουλία και τον πειραματισμό.
  •    Συγκεκριμένο παράδειγμα ενσωμάτωσης καινοτομίας.
 11. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας.
  •    Πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς των εργαζομένων 
  •    Εταιρική στήριξη με πόρους, μέσα και πολλαπλασιαστές.
  •    Ηθικές αμοιβές στους εργαζόμενους.
  •    Ασύνδετη με προγράμματα ΕΚΕ και με εμπορικούς σκοπούς.
 12. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών.
  •    Συγκεκριμένη περίπτωση διαχείρισης αλλαγής.
  •    Η περίπτωση έτυχε στρατηγικής αντιμετώπισης.
  •    Περιεχόμενες προκλήσεις, αποτυχίες και επιτυχίες της διαδικασίας. 
  •    Ανάδειξη αποτελέσματος με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία.

Τους νικητές των Βραβείων θα επιλέξει Επιτροπή Βράβευσης που θα απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες  που δρουν στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280